Financiering

Wanneer u zorg van Thuiszorg Dichtbij gaat ontvangen, dan bepaalt uw indicatie uit welk financieringsdomein de thuiszorg gefinancierd wordt. Dit kan zijn uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). De indicatie wordt gesteld door onze zorgstarter. Onze zorgstarter is een ervaren wijkverpleegkundige.

Terminale zorg Zvw

Terminale zorg wordt door de zorgstarter geïndiceerd in de Zvw (alleen wanneer er geen Wlz-indicatie is). Bij terminale zorg heeft een arts bevestigd dat er een levensverwachting is van drie maanden of korter.
Het is vanuit de Zvw mogelijk, indien noodzakelijk, dat u tot aan 24 uur per dag zorg ontvangt. Deze intensieve zorg (die te maken moet hebben met geneeskundige zorg) wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. De overige benodigde zorg en aanwezigheid wordt verwacht van uw mantelzorgers en van vrijwilligers, bijvoorbeeld van de VPTZ (vrijwillige palliatieve terminale zorg).

Terminale zorg Wlz

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft en terminaal ziek wordt, dan ontvangt u ook deze zorg (tot aan 24 uur per dag) vanuit de Wlz. Daarvoor hoeft u geen nieuwe aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) te doen. Onze zorgstarter mag deze zorg zelf inzetten en kan eventueel de benodigde extra zorgkosten voor u aanvragen bij het betreffende zorgkantoor.

Modulair Pakket Thuis Wlz

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft en niet opgenomen wilt worden, maar de zorg thuis wilt ontvangen, is het mogelijk de zorg in MPT (Modulair Pakket Thuis) te laten uitvoeren door een of meerdere zorgaanbieder(s). De zorgaanbieder(s) ontvangen de vergoeding dan rechtstreeks van het zorgkantoor. De zorgaanbieder die de meeste zorg levert is hierbij dossierhouder en regelt in overleg met u de verdeling van het beschikbare budget over de zorgaanbieders. Het beschikbare budget wordt bepaald door het zorgprofiel.

De Wlz-indicatie MPT omvat verpleging, verzorging, begeleiding en een stukje schoonmaak (max. 2,5 uur per week).
U moet vaak ook een deel van de zorg zelf betalen, omdat in de thuissituatie minder zorg (vaak maar een paar uren per dag) bekostigd kan worden uit een zorgprofiel. In een instelling kunnen de volledige 24 uren uit het zorgprofiel bekostigd worden. Het zelf te betalen deel is afhankelijk van de indicatie en van wat uw mantelzorgers zelf kunnen en willen uitvoeren aan zorgverlening en of er eventueel een budgetophoging door het zorgkantoor wordt toegekend.
Bij de WLZ betalen volwassenen boven de 18 jaar een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage die door het CAK wordt geïnd. Via de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen.
Naar de website van het CAK

Volledig Pakket Thuis Wlz

Zorg in VPT (Volledig Pakket Thuis) levert Coöperatie Dichtbij/Thuiszorg Dichtbij alleen binnen geclusterde woonvormen.

Huishoudelijke ondersteuning Wmo

Voor hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning – bij huishoudelijke ondersteuning als u geen Wlz-indicatie heeft – kunt u terecht bij de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Deze wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt daar zelf of met behulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner een aanvraag indienen. De gemeente is verplicht om u een onafhankelijke cliëntondersteuner aan te bieden die u kan ondersteunen bij de aanvraag. Ook de zorgverleners van Thuiszorg Dichtbij hebben hier vaak ervaring mee en kunnen u soms een helpende hand bieden.
De aanvraag voor Wmo-zorg wordt behandeld door een indicatiesteller van de gemeente, meestal vanuit het wijkteam van de wijk waar u woont.
Bij de WMO betaalt u een eigen bijdrage die door het CAK wordt geïnd. Dit is een vast maximaal bedrag. Op de website van het CAK is te vinden hoe hoog dat bedrag is.  
Naar de website van het CAK

Geen PGB

We kunnen geen zorg verlenen die wordt bekostigd met een PGB (persoonsgebonden budget).