Financiering

Wanneer u of uw kind zorg van Thuiszorg Dichtbij gaat ontvangen, dan bepaalt de indicatie uit welk financieringsdomein de thuiszorg gefinancierd wordt. Dit kan zijn uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). De indicatie wordt gesteld door onze zorgstarter of kinderverpleegkundige. Dit zijn ervaren wijkverpleegkundigen.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verpleging en verzorging thuis

Wanneer u verpleging en verzorging nodig heeft, bijvoorbeeld palliatieve thuiszorg of ziekenhuisverplaatste zorg, en er geen toegang is tot de Wet langdurige zorg, dan kunt u een beroep doen op de Zorgverzekeringswet. Onze zorgstarter stelt hiervoor de indicatie.
Verpleging en verzorging moeten altijd te maken hebben met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop en daarnaast zorg omvatten zoals verpleegkundigen die plegen te bieden. Het klaarzetten van drinken en maaltijden valt bijvoorbeeld niet onder de Zvw, maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Alle geïndiceerde verpleging en verzorging wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er is geen eigen inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd binnen de Zvw.

Terminale thuiszorg

Terminale thuiszorg wordt door onze zorgstarter geïndiceerd in de Zvw (alleen wanneer er geen Wlz-indicatie is). Bij terminale thuiszorg heeft een arts bevestigd dat er een levensverwachting is van drie maanden of korter.
Het is vanuit de Zvw mogelijk, indien noodzakelijk, dat u tot aan 24 uur per dag zorg ontvangt. Deze intensieve zorg, die te maken moet hebben met geneeskundige zorg, wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar. De overige benodigde zorg en aanwezigheid wordt verwacht van uw mantelzorgers en van vrijwilligers, bijvoorbeeld van de VPTZ (Vrijwillige palliatieve terminale zorg).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Wanneer uw kind verpleging of persoonlijke verzorging nodig heeft die verband houdt met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, dan wordt dit geïndiceerd door onze kinderverpleegkundige en wordt dit vergoed vanuit de Zvw. Hiermee wordt alle benodigde verpleging en verzorging die verband houdt met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop vergoed door de zorgverzekeraar.

Wanneer uw kind blijvend 24 uur toezicht en/of nabijheid van zorg nodig heeft en de nadruk daarbij ligt op verpleegkundige handelingen (denk aan kinderen die bijvoorbeeld beademing nodig hebben), dan kan door onze kinderwijkverpleegkundige een indicatie worden gesteld voor medische kindzorg, op verwijzing van de behandelend kinderarts. Medische kindzorg valt onder de Zvw. Hiermee wordt alle benodigde zorg vergoed door de zorgverzekeraar, ook de begeleiding en persoonlijke verzorging.

Wanneer kinderen terminaal ziek zijn en een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden, dan kan door onze kinderverpleegkundige een PTZ-indicatie worden gesteld. PTZ (palliatief terminale zorg) valt onder de Zvw en hiermee wordt alle benodigde zorg (tot aan 24 uur per dag) vergoed door de zorgverzekeraar.

Wet langdurige zorg

Terminale thuiszorg

Wanneer iemand een Wlz-indicatie heeft en terminaal ziek wordt, dan ontvangt men ook deze zorg (tot aan 24 uur per dag) vanuit de Wlz. Daarvoor hoeft er geen nieuwe aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gedaan te worden. Onze zorgstarter mag deze zorg zelf inzetten en kan eventueel de benodigde extra zorgkosten voor u aanvragen bij het betreffende zorgkantoor.

Modulair Pakket Thuis

Wanneer u een Wlz-indicatie heeft en niet opgenomen wilt worden, maar de zorg thuis wilt ontvangen, is het mogelijk de zorg in MPT (Modulair Pakket Thuis) te laten uitvoeren door een of meerdere zorgaanbieder(s). De zorgaanbieder(s) ontvangen de vergoeding dan rechtstreeks van het zorgkantoor. De zorgaanbieder die de meeste zorg levert is hierbij dossierhouder en regelt in overleg met u de verdeling van het beschikbare budget over de zorgaanbieders. Het beschikbare budget wordt bepaald door het zorgprofiel.

De Wlz-indicatie MPT omvat verpleging, verzorging, begeleiding en een stukje schoonmaak (max. 2,5 uur per week).
U moet vaak ook een deel van de zorg zelf betalen, omdat in de thuissituatie minder zorg (vaak maar een paar uren per dag) bekostigd kan worden uit een zorgprofiel. In een instelling kunnen de volledige 24 uren uit het zorgprofiel bekostigd worden. Het zelf te betalen deel is afhankelijk van de indicatie en van wat uw mantelzorgers zelf kunnen en willen uitvoeren aan zorgverlening en of er eventueel een budgetophoging door het zorgkantoor wordt toegekend.

Bij de WLZ betalen volwassenen boven de 18 jaar een inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage die door het CAK wordt geïnd. Via de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage berekenen.
Naar de website van het CAK

Volledig Pakket Thuis

Zorg in VPT (Volledig Pakket Thuis) levert Coöperatie Dichtbij/Thuiszorg Dichtbij alleen binnen geclusterde woonvormen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen die blijvend 24 uur toezicht en/of nabijheid van zorg nodig hebben en bijvoorbeeld een lichamelijke handicap of verstandelijke beperking hebben, vallen onder de de Wlz. Deze indicatie wordt door een indicatiesteller van het CIZ gesteld. De zorg wordt betaald door het zorgkantoor van de regio waar uw kind woont.

Wanneer u uw kind niet wilt laten opnemen in een instelling, maar diens zorg thuis wilt ontvangen, dan is het mogelijk de zorg in MPT (Modulair pakket thuis) te laten uitvoeren door een zorgaanbieder (bijv. Thuiszorg Dichtbij) die de vergoeding rechtstreeks van het zorgkantoor ontvangt. Vaak moet u een deel van de zorg zelf betalen, omdat in de thuissituatie minder zorg (vaak maar een paar uren per dag) bekostigd kan worden vanuit een zorgprofiel. In een instelling is dat anders. Daar kan de volledige 24 uur uit het zorgprofiel bekostigd worden. Het zelf te betalen deel is afhankelijk van de indicatie van uw kind en van wat u als ouders zelf wilt en kunt uitvoeren aan zorg.

Hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning

Voor hulpmiddelen en huishoudelijke ondersteuning – bij huishoudelijke ondersteuning als u geen Wlz-indicatie heeft – kunt u terecht bij de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Deze wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt daar zelf of met behulp van een onafhankelijke cliëntondersteuner een aanvraag indienen. De gemeente is verplicht om u een onafhankelijke cliëntondersteuner aan te bieden die u kan ondersteunen bij de aanvraag. Ook de zorgverleners van Thuiszorg Dichtbij hebben hier vaak ervaring mee en kunnen u soms een helpende hand bieden.

De aanvraag voor Wmo-zorg wordt behandeld door een indicatiesteller van de gemeente, meestal vanuit het wijkteam van de wijk waar u woont.
Bij de Wmo betaalt u een eigen bijdrage die door het CAK wordt geïnd. Dit is een vast maximaal bedrag. Op de website van het CAK is te vinden hoe hoog dat bedrag is.  
Naar de website van het CAK

Geen PGB

We kunnen geen zorg verlenen die wordt bekostigd met een PGB (persoonsgebonden budget).