Ons mantelzorgbeleid

Mantelzorg is een belangrijk thema binnen de gezondheidszorg. Van professionals wordt verwacht dat zij vorm geven aan het ‘samenspel met mantelzorgers’. Als thuiszorgorganisatie geloven wij dat goede samenwerking en afstemming met mantelzorgers, oftewel samenspel, bijdraagt aan kwaliteit van zorg. Daarom heeft dit onderwerp altijd onze aandacht.

Zichtbaarheid

Samenwerken met en ondersteunen van mantelzorgers is als vanzelfsprekend met onze dienstverlening verweven. Toch willen we beter zichtbaar maken hoe we dat ‘samenspel’ vormgeven en welke visie daaraan ten grondslag ligt. Het expliciteren en doorontwikkelen van mantelzorgbeleid doen we samen met mantelzorgers en zorgverleners. 

‘Dichtbij’ als uitgangspunt

Onze professionals komen door de thuiszorg erg ‘dichtbij’ de cliënt en diens mantelzorgers, familie en vrienden te staan. Zij treden in de leefwereld van de cliënt, een soms hele unieke en intieme situatie. Het is daarom cruciaal dat de zorg wordt afgestemd op die situatie. Onze zorg is dus niet alleen gericht op vakkundige zorg, maar ook op het versterken van het systeem eromheen. Altijd in contact, aandacht hebben voor cliënt, mantelzorger en naaste, oftewel ‘dichtbij’ zijn. Dat maakt onze Dichtbij-identiteit. En dat is het vertrekpunt voor onze zorg én ons mantelzorgbeleid.

Samenspel

Thuiszorg Dichtbij is ervan overtuigd dat een goed samenspel met mantelzorg bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg en van leven. Uit de gesprekken die wij met mantelzorgers en nabestaanden hebben, komt meestal naar voren dat we dat inderdaad goed doen. Maar soms blijkt ook dat we – hoe zorgzaam bedoeld ook – toch teveel ‘overnemen’. Bovendien verschillen de opvattingen van onze zorgverleners onderling wel eens over het afstemmen op die thuissituatie. Als organisatie hebben we daar nog geen duidelijke richtlijnen voor. Daar willen we wat aan doen.

Zicht op mantelzorg-waarden

We willen ons mantelzorgbeleid meer handen en voeten geven door zichtbaar te maken hoe we het ‘samenspel’ met mantelzorgers vormgeven. Als basis hiervoor dienen de verhalen van zorgverleners en mantelzorgers. Wat vertellen die over vanzelfsprekendheden, over wat er goed gaat, maar ook over belemmeringen en dilemma’s? Zo willen we de ‘mantelzorgwaarden’ van Thuiszorg Dichtbij expliciet maken, zodat we ze kunnen delen en waar mogelijk de zorg kunnen verbeteren. 

Mantelzorgwaarden geven houvast tijdens het zorgproces, maar zijn niet bedoeld als keurslijf. Centraal staat het gesprek en de afstemming van zorg tussen professionals, cliënt en mantelzorgers.

Meer ruimte voor informele zorg

Wij zijn op zoek naar manieren waarop we onze professionele zorg (formele zorg) en mantelzorg en vrijwillige zorg (informele zorg) slimmer kunnen combineren. Ook het samenwerken met en ondersteunen van mantelzorg krijgt dan een andere invulling. Onze mantelzorgwaarden zullen echter altijd herkenbaar blijven.

In ontwikkeling

Ons beleid geven wij vorm samen met professionals, mantelzorgers en waar mogelijk met cliënten. Dat is een continu proces, waarbij – naast veranderingen in het zorglandschap – cliëntervaringen richtinggevend zijn voor verdere ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via kwaliteit@dichtbij.coop. Wij staan altijd open voor vragen en opmerkingen.